De siste to årene har forskere fra SINTEF fulgt aktørene som jobber med delmålene i IA-avtalen og elementene i Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Hensikten har vært å undersøke hvordan samarbeidet fungerer, samt å foreslå forbedringer som kan bidra til en mer effektiv måloppnåelse. Prosjektet er delvis basert på tidligere forskning på området, men forskerne har også gjennomført nye intervjuer og en nettbasert spørreundersøkelse blant ledere ved arbeidslivssentrene, arbeidslivscoacher, fylkeskoordinatorer og utvalgte NAV-kontor. 

Arbeidslivssentrene i NAV er ressurs- og kompetansesentre for et inkluderende arbeidsliv, og forskerne fremhever sentrene som kanskje det mest sentrale virkemiddelet i IA-avtalen. Ifølge rapporten ser det ut til at sentrene nå i større grad prioriterer systemarbeid fremfor enkeltsaker, noe som gir større sannsynlighet for varig effekt av arbeidet. Etableringen av såkalte «matchemøter», tverrfaglige møtearenaer i fylkene, utpekes som et av de viktigste resultatene av satsingen. Her møtes representanter for NAV-kontor, arbeidslivssenter, hjelpemiddelsentralen og arbeidslivscoacher for å jobbe frem løsninger som kan få flere unge som står utenfor i arbeid eller utdanning.

Les hele rapporten "Samarbeid og kommunikasjon rundt IA-avtalen og Jobbstrategien"