De offentlige støtteordningene for transport er viktige virkemidler for å styrke funksjonshemmedes deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Nå har forskere fra SINTEF og Universitetet i Nordland gått gjennom dagens tilbud, og i tillegg gjennomført en spørreundersøkelse blant funksjonshemmede for å undersøke i hvilken grad det oppfyller deres behov.

Omtrent halvparten av de spurte i undersøkelsen oppgir at transport utgjør en utfordring i deres hverdag. Videre oppgir like mange at transport ofte eller av og til legger begrensninger på hva de deltar på. Utfordringene er særlig knyttet til dekning av merutgifter til transport, administrasjon i søknadsfasen og tilpasning til den enkeltes behov.

Forskerne har i tillegg gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av kostnadene ved å innføre en mer fleksibel transportordning. Konklusjonen er at det sannsynligvis vil øke målgruppens verdiskapning gjennom økt arbeidsdeltakelse, lengre yrkeskarriere og karriereutvikling, og totalt sett være lønnsom. Forutsetningen er at merutgiftene ved samordningsmodellen ikke overstiger merverdien av den økte verdiskapningen.

Les sammendraget eller hele rapporten "Transportordninger og arbeidsdeltakelse" (pdf)