Kvalitet i praksisstudiene, UHR (2016)

Tre år etter mastergraden - arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med jobb og utdanning, NIFU (2013)

Høyere utdanning 2013 - Hovedtrekk fra tilstandsrapporten, Kunnskapsdepartementet (2013)

Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? HiOA, Senter for profesjonsstudier (2012)

Praksis i studiene, HiOA, Senter for profesjonsstudier (2012)

Praksis og teori, HiOA, Senter for profesjonsstudier (2011)

Evaluering av kompetanseløftet 2015, NIFU (2011)

Fokus på praksisstudiene i helse- og sosialfagutdanningene, UHR (2010)

Profesjonskvalifisering, HiOA, Senter for profesjonsstudier (2010) 

Utredning av hvordan tilbud innenfor høyere utdanning kan bidra til dekke langsiktig kompetansebehov i arbeids- og velferdsforvaltningen, Rambøll (2010)

Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020, Kunnskapsdepartementet (2010)