Kunnskapsstrategien i NAV og NAVs policy for samarbeid med universitet og høgskolesektoren taler for å utvikle lokale og praksisnære forsøk basert på et tett samarbeid mellom forskning, utdanning, praksis og brukerne. Forsøks-og utviklingsprosjektene inneholder elementer av forskning, utprøving av metodikk, organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling, ofte i kombinasjon med hverandre.

Under finner du informasjon om forsøks- og utviklingsprosjekter på området.

Praksis og kunnskapsutvikling i NAV

Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV er et fireårig forsøk som ble iverksatt våren 2013. Hovedmålet for prosjektet er en systematisk og forskningsbasert styrking av kvaliteten og kompetansen på NAV-kontorenes virkemidler, tjenester og arbeidsmåter overfor brukere med sammensatte behov. Arbeids- og velferdsdirektoratet er ansvarlig for forsøket, som foregår i  fylkene Sør-Trøndelag, Østfold/Buskerud og Rogaland. Hvert fylke har flere delprosjekter i NAV-kontorene.

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HelseVel)

Programmet HelseVel er en del av Forskningsrådets hovedsatsing Flere aktive og sunne år (FASE). Målet for programmet er praksisrettet forskning og innovasjon som bidrar til god kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Flere av prosjektene i programmet er basert på samarbeid med NAV.

Programmet blir samfinansiert av Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Les mer om programmet på Forskningsrådets nettsider.