Saksbehandlingstidene er lengre for utlandssaker enn nasjonale saker fordi dokumentasjon (SED-dokumenter) må innhentes fra utenlandske trygdemyndigheter. I enkelte saker må det påberegnes lengre behandlingstid enn det som er opplyst i oversikten under.

YtelsePeriodeAntall
Alderspensjon (bruker bosatt i Norge)Uker12
Alderspensjon (bruker bosatt i utlandet)Uker22
Arbeidsavklaringspenger (AAP) - eksportUker4
Arbeidsavklaringspenger (AAP) - inkludert vedtak § 11-5Uker9
BarnebidragMåneder6
Barnebidrag - bidragsforskuddMåneder1
Barnetrygd (sjømenn, sokkel og flygere)1Måneder11
Dagpenger - utstedelse av attest PD U1Uker4
Dagpenger - utstedelse av attest PD U2Uker4
Dagpenger ved permitteringUker5
EngangsstønadMåneder3
ForeldrepengerMåneder6
Foreldrepenger - revurdering ved flytting til utlandetMåneder1
Gjenlevendepensjon (bruker bosatt i Norge)Uker5
Gjenlevendepensjon (bruker bosatt i utlandet)Uker23
GravferdsstønadUker8
Grunn- og hjelpestønadMåneder8
HjelpemidlerMåneder4
Kontantstøtte (sjømenn, sokkel og flygere)1Måneder6
Medlemskap i folketrygdenMåneder3
Pleiepenger (inkl. opplæring og omsorg)Måneder1
Svangerskapspenger 4Måneder3
Sykepenger - førstegangssøknad (ny sykepengesak)Uker9
TilleggsstønaderUker4
Uføretrygd (bruker bosatt i utlandet)Måneder18
Yrkesskade - menerstatningMåneder18
Yrkesskade - skademeldingMåneder2
YrkessykdomMåneder4

 1 Gjelder saker for sjømenn på norskregistrert skip, sokkelarbeidere på norsk sokkel og flygere med norsk base. Øvrige saker for EØS-borgere behandles fylkesvis.