Yting Periode Antal
Alderspensjon 1+2 Månader 0
Arbeidsavklaringspengar (AAP) Veker 8
Attlevandepensjon Månader 1
Avtalefesta pensjon (AFP) 1 Månader  0
Barnebidrag Månader  5
Barnebidrag - bidragsforskot Månader  1
Barnetrygd - ordinær etter søknad Månader  2
Barnetrygd - EØS 2 Månader 6
Barnetrygd - utan søknad 3 Månader 1
Barnetrygd - utvida Månader  2
Bilstønad: Stønad til spesialtilpassa kassebil 5 Måneder 7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpassing 5 Måneder 6
Bilstønad: Tilskot til bil til arbeid og utdanning 5 Måneder 3
Dagpengar Dagar  21
Eingongsstønad Veker 4
Einsleg forsørgar - barnetilsyn og stønad til skulepengar 6 Månader 2
Einsleg forsørgar - overgangsstønad Månader 2
Foreldrepengar 4 Veker  4
Forsikring - friviljug yrkesskadetrygd Månader  1
Forsikring - sjukepengar for sjølvstendig næringsdrivande/små bedrifter) Månader  2
Gravferdsstønad Veker  4
Grunn- og hjelpestønad Månader  4
Hjelpemidlar i heimen Veker 8
Hjelpemidlar i heimen - reiseutgifter Veker 8
Kontantstønad - EØS 2 Månader 6
Kontantstønad - Ordinær Månader 2
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertaking) Månader  3
Pleiepengar (inkl. opplæring og omsorg) Månader  1
Supplerande stønad Månader 1
Svangerskapspengar 4 Veker 4
Sjukepengar - forlenging Veker 4
Sjukepengar - førstegongssøknad Veker 4
Sjukepengar - reisetilskot Veker  4
Sjukepengar - refusjon arbeidsgjevar dag 1-16 Veker 8
Sjukepengar - refusjon arbeidsgjevar frå dag 17 Veker 4
Sjukepengar - søknad unntak arbeidsgjevarperioden Veker 12
Tilleggsstønader Veker 8
Tiltakspengar Veker  5
Uføre Månader  8
Uføre - bornetillegg og ektefelletillegg Månader  2
Yrkesskade - menerstatning Månader 12
Yrkesskade - skademelding Månader  2
Yrkessjukdom - menerstatning Månader 4
Yrkessjukdom - skademelding Månader 4


1 Du får første utbetaling til ønsket tidspunkt hvis NAV får søknad senest i løpet av måneden før uttaksmåneden/måneden du søker om. Ved behov for manuell behandling kan det ta lengre tid.

2 Sakshandsamingstida påverkast av tida det tek før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) frå EU-/EØS-land.

3 Som hovudregel innvilgast barnetrygd automatisk seinast to månader etter fødsel for born fødd i Noreg.

4 Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon, dette gjelder også inntektsmeldingen fra arbeidsgiver.

5 Den oppgjevne sakshandsamingstida på spesialtilpassa kassebil gjeld frem til vedtak er fatta. Sakshandsamingstida for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv månader i kompliserte saker.

6 Einslege forsørgare kan òg ha søkt tilleggsstønader der sakshandsamingstida er opplyst under ytinga "Tilleggsstønader".