Menneskehandel, også omtalt som vår tids slaveri, er en kynisk utnyttelse av sårbarhet og fattigdom, og en alvorlig form for profittmotivert kriminalitet som krenker de mest grunnleggende menneskerettigheter. Menneskehandel er å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester herunder prostitusjon og tigging ved bruk av vold, trusler og andre kontrollmekanismer. Mennesker behandles som varer som kan kjøpes og selges for å settes i arbeid. I en avgjørelse fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol i 2010, fastslås det at menneskehandel innebærer en krenkelse av forbudet mot slaveri og tvangsarbeid i Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 4.

I Norge er det først og fremst avdekket handel med kvinner og unge jenter til utnyttelse i prostitusjon, eller for andre seksuelle formål. Det er også avdekket lignende tilfeller der menn er ofre. Innsatsen rettes derfor inn mot denne formen for menneskehandel. Det rettes også større oppmerksomhet mot tvangsarbeid og organhandel.

Handlingsplan mot menneskehandel

Regjeringen la i 2010 frem en ny handlingsplan mot menneskehandel (2011-2014), som ledd i en langsiktig satsing mot alle former for menneskehandel, nasjonalt og internasjonalt.

Handlingsplanen mot menneskehandel omfatter 35 tiltak på flere departementers budsjettområder. Justis- og politidepartementet har hovedansvaret for å koordinere regjeringens innsats mot menneskehandel.

Handlingsplanens hovedmålsettinger er:

  • Forebygge menneskehandel gjennom å begrense rekruttering og etterspørsel
  • Bedre tilbudet om bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel
  • Styrke innsatsen for å avdekke og straffeforfølge menneskehandlere
  • Økt kunnskap og tverrfaglig samarbeid
  • Styrke internasjonalt rammeverk og samarbeid

Norge har internasjonale forpliktelser når det gjelder å trygge ofre for menneskehandel som oppholder seg i landet. Bistand som ytes til ofre skal omfatte egnet og trygt husvære, psykologisk og materiell bistand, tilgang til øyeblikkelig medisinsk hjelp, tolke- og oversettelsestjenester, samt bistand som muliggjør at ofrenes rettigheter og interesserer kan bli presentert og vurdert på de rette stadier i straffeforfølgningen av lovbrytere.

 Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for fire av tiltakene i handlingsplanen:

  • Tydeliggjøre NAV-kontorets ansvar (hovedansvar)
  • Drive Lauras Hus som et forsøksprosjekt (delansvar)
  • Videreutvikle botilbudet til ofre for menneskehandel (delansvar)
  • Gjennomgå organiseringen og finansieringen av bistanden til ofre (delansvar)