Enkelte minoritetsgrupper i Norge har fortsatt tradisjon for å arrangere ekteskap for sine barn eller andre familiemedlemmer. Arrangerte ekteskap er ikke i strid med norsk lov og internasjonale konvensjoner. Det som imidlertid strider mot norsk lov og internasjonale konvensjoner, er anvendes psykisk og fysisk tvang for å få den ene eller begge parter til å inngå ekteskap mot sin vilje.

Tvangsekteskap er en form for vold i nære relasjoner. Oftest brukes begrepet æresrelatert vold om denne formen vold fordi den knyttes til enkelte samfunns forestillinger om ære og skam. Det antas at det er sammenheng mellom streng oppdragelse og sterk kontroll tidlig i ungdomstiden, og senere giftepress og tvangsekteskap.

Norske myndigheter har i flere år arbeidet for å bekjempe tvangsekteskap. Det har vært et mål å styrke den offentlige forankringen av arbeidet og gode resultater er nådd gjennom:

  • Økt bevissthet i offentlig sektor og i befolkningen
  • Økt kompetanse og samarbeid i offentlig sektor
  • Flere tilgjengelige hjelpetiltak

Tiltakene som er iverksatt omfatter en rekke viktige områder:

Individuell hjelp for ungdom, bedre helsetilbud til jenter og kvinner, styrket rettslig vern

Kompetanseheving i hjelpeapparatet, informasjon, holdningsskapende arbeid og internasjonalt arbeid. En stor del av tiltakene er gjennomført eller ført over i drift, men det er fortsatt behov for en innsats i arbeidet mot tvangsekteskap.

Nasjonalt kompetanseteam

NAV er et av seks direktorater som jobber med denne problematikken i Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Kompetanseteamet gir råd og veiledning til førstelinjetjenesten i arbeidet med konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Integrering og mangfoldsdirektoratet har koordineringsansvaret for dette arbeidet.

Kompetanseteamets telefon er betjent alle hverdager fra kl 09 -16: 478 09 050.

Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger i unges frihet (2013-2016)

I 2012 videreførte Regjeringen handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) og handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011) i handlingsplanene mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012). Handlingsplanene er utarbeidet i samarbeid mellom syv departementer, og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har hovedansvaret for koordineringen. I 2013 avløser Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger i unges frihet planen fra 2012. Forebyggende arbeid og styrking av kompetansen i hjelpeapparatet er blant de viktigste nye tiltakene i den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.