Bakgrunn

Innsatte i fengsel har dårligere helse og levekår enn befolkningen for øvrig, de har lavere utdannelse og mer omfattende helseplager. Tidligere er det vist at antallet uten arbeid og bolig har økt når de løslates fra fengselet. For mer informasjon les rapport om Levekår blant innsatte på Fafo.no.

Tilbakeføringsgarantien

I stortingsmelding 37 (2007-2008) om kriminalomsorgen ble tilbakeføringsgarantien innført. Denne garantien innebærer at innsatte som mangler bolig, arbeid, eller opplæring, har behov for sosiale tjenester, rusbehandling eller andre helsetjenester skal ha tjenestene tilgjengelige når de løslates.

«Fra fengsel til kvalifiseringsprogram» var et treårig prosjekt som i hovedsak ble avsluttet 31.12. 2012, men noen prosjekter fortsetter ut 2013. Det skal prøves ut ulike modeller for samordning av tiltak for tilbakeføring i arbeid. Samarbeidsaktørene er Kriminalomsorg, skole, helsetjeneste, ulike frivillige organisasjoner og NAV.

Formålet

Målet med prosjektet er å finne gode modeller som sikrer innsatte samordning og tiltak og tettere individuell oppfølging i overgangen fra fengsel til frihet. Forsøket skal bidra til at de ansvarlige instanser deltar i oppfølgingen der de er ansvarlige. Det skal også prøves ut metoder for å gjøre innsatte som har rett på Kvalifiseringsprogrammet motivert til å gå inn i dette ved løslatelse.

Pilotprosjektet skal prøve ut om det er hensiktsmessig at fengselskommunen ivaretar en samordning av sosiale tjenester mellom fengslingskommune og eventuell ny tilflyttingskommune ved løslatelse. Det vil være aktuelt å se på tjenester fra NAV, samt andre tjenesteytere i de involverte og ansvarlige kommunene.

Det er seks NAV-kontor, med tilhørende fengsler, som deltar i pilotprosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring". Fra fengsel til kvalifiseringsprogram har som mål å sikre innsatte tjenester de har krav på og et tilbud om kvalifiseringsprogram når de løslates. Fengselet skal bidra til at den innsatte motiveres og får tilbud om kvalifiseringsprogram eller andre arbeidsrettede tiltak, bolig og nettverk ved løslatelse.