Helseopplysningene som NAV har mottatt i sykepengeåret benyttes og ses i sammenheng med behovet for opplysninger fra legen når brukeren søker om arbeidsavklaringspenger. Hensikten er å bruke de eksisterende opplysningene og å bygge videre på disse. 

Nye spørsmål ved søknad om AAP

NAV vil altså i første omgang benytte og vurdere den informasjonen som gis i sykepengeåret. Ved passering av 39 uker sykmelding kan legen velge å besvare 3 nye spørsmål i den samme sykmeldingen. Dette er spørsmål spesielt innrettet for AAP, dersom pasienten har søkt eller skal søke om AAP. Spørsmålene er:

  • Hva antar du at pasienten kan utføre av eget arbeid/arbeidsoppgaver i dag eller i nær framtid?
  • Hvis pasienten ikke kan gå tilbake til eget arbeid, hva antar du at pasienten kan utføre av annet arbeid/arbeidsoppgaver?
  • Hvilken betydning har denne sykdommen for den nedsatte arbeidsevnen?
  • Det antas at behovet for helseopplysninger i mange tilfeller vil være dekket gjennom disse 3 nye spørsmålene, som honoreres med takst L4. 

Tilleggsopplysninger

NAV vil vurdere om dette er tilstrekkelig. Hvis det er nødvendig med supplerende opplysninger, kan NAV innhente disse gjennom brev/dialogmelding der det stilles spesifikke spørsmål som det fortsatt er nødvendig å få svar på. Disse honoreres med takst L8. 

Det er NAV som skal innhente helseopplysningene – ikke lenger pasienten

Det er også viktig å være oppmerksom på at NAV er i gang med å legge om praksisen ved innhenting av helseopplysninger. For å sikre at NAV faktisk har vurdert om det trengs en legeerklæring – som skal honoreres – er det som hovedregel NAV-kontoret som skal be legen om dette.