Hensikten med endringene er å oppnå en raskere avklaring og at flere skal kunne komme i arbeid.  Det blir tydeligere at arbeidsavklaringspenger er en midlertidig og tidsavgrenset ytelse hvor hensikten er å komme i jobb til tross for helsebegrensninger.

Det skal legges større vekt på at det å komme i arbeid eller aktivitet kan bidra til å bedre pasientens helse. I dialogen med pasienten bør det legges større vekt på hvordan pasienten kan utnytte arbeidsevnen og funksjonsevnen til tross for sykdom.

Høyere terskel for å komme inn i ordningen

Endringene innebærer at det blir høyere terskel for å komme inn i ordningen. Det er ikke et krav at sykdom, skade eller lyte er hovedårsaken til den reduserte arbeidsevnen, men helseproblemene skal være en vesentlig medvirkende årsak.

Varighet

Målet er at perioden med arbeidsavklaringspenger ikke skal være lengre enn det som er nødvendig for å gå tilbake til eller komme i arbeid, eller den tiden det tar å få avklart at vilkårene for å få uføretrygd er oppfylt. Derfor er det ønskelig at den arbeidsrettede oppfølgingen skal starte tidligere enn i dag.

  • Den ordinære stønadsperioden blir redusert fra fire til tre år.
  • Unntaksperiode utover dette blir maksimalt to år (fra ingen ytre grense i dag), og vilkårene for å få unntak skjerpes. Sykdom må være hovedårsak til at arbeidsevnen ennå ikke er avklart.
  • Noen vil ha behov langvarig behandling før arbeidsrettet aktivitet lar seg gjennomføre, men i flere tilfeller enn i dag vil det være aktuelt å gjennomføre aktiviteter parallelt med behandling.

Det er nå lovfestet at pasienten skal følges opp av NAV når behandlingen er gjennomført.

Reduksjon i ytelsen

Nytt er at man kan miste én dags ytelse hvis man

  • blir borte fra avtalt møte med NAV
  • uteblir fra tiltak, utredning eller behandling
  • ikke sender inn dokumentasjon og/eller opplysninger som NAV har bedt om innen en konkret frist

NAV kan gi unntak hvis sykdom er årsaken til manglende aktivitet.

Uttalelser fra legen

Legen spiller en viktig rolle sammen med NAV-kontoret for at det blir mer aktivitet for pasienten. NAV-kontoret vil kunne komme til å be deg om flere og mer fyldige uttalelser i sakene enn tidligere. Målet er at det skal skje mer i saken til pasienten, med raskere avklaringer.

Når NAV bestiller uttalelse eller legeerklæring, utløser det vanlig takst som tidligere.

Ber pasienten deg om å få bekreftelse på at sykdom er årsaken til fravær, betaler pasienten egenandel, med refusjon fra HELFO.