For at NAV skal kunne vurdere en søknad om AAP må det foreligge tilstrekkelig og oppdatert medisinsk dokumentasjon som sier noe om pasientens mulighet for å være i arbeid. Det forventes ikke at du har konkret kjennskap til hele arbeidslivet. Imidlertid er det viktig at du kan si noe om pasientens helsemessige begrensninger og muligheter i pasientens eget arbeid, og eventuelt med tanke på alternativt arbeid eller yrke.

Kan pasienten arbeide gradert?

Veilederen i NAV trenger din hjelp til å vurdere om pasienten kan bruke deler av sin arbeids- og funksjonsevne. Grunnen til at dette er viktig er at aktivitet og arbeid kan pågå parallelt med behandlingen.

Her er noen elementer som NAV trenger dine beskrivelser av:

  • Det må framgå hvilke konsekvenser helsetilstanden har for pasientens funksjonsevne, og hvordan den nedsatte funksjonsevnen påvirker pasientens muligheter for å være i arbeid. Det er viktig at du beskriver hvordan sykdom, skade eller lyte påvirker pasientens muligheter til å stå i et inntektsgivende arbeid, og ikke i hvilken grad vedkommende har en svekket helsetilstand.
  • Beskrivelsen bør relateres til pasientens konkrete situasjon. Det er ønskelig at du opplyser om hva pasienten kan utføre av eget arbeid eller arbeidsoppgaver, alternativt om pasienten kan utføre annet arbeid, i dag eller i nær framtid.
  • Beskriv hvilken behandling, eventuelt utredning, som iverksettes og som tar sikte på å bedre utsiktene til å komme i arbeid. Beskriv konkret behandlingens art, omfang og varighet.
  • For å belyse helsetilstandens varighet må det framgå hvordan du antar at sykdommen kan komme til å utvikle seg og påvirke arbeidsevnen framover.

Formidling av opplysningene

Når du vet at en pasient har søkt eller skal søke AAP, kan du benytte sykmeldingen på 39 ukers tidspunktet til å gi NAV helseopplysninger. Her får du tre spørsmål som er direkte rettet inn mot AAP. NAV vil da vurdere om dette er tilstrekkelig. Hvis ikke, vil du få en anmodning fra NAV med nærmere opplysninger om hva som trengs i tillegg.

Du kan besvare eventuell etterspørsel fra NAV via dialogmelding, brev eller Legeerklæring ved arbeidsuførhet, avhengig av NAVs bestilling.

Vurder alltid hva du mener er relevant for den aktuelle søknaden, slik at ikke opplysninger om tredjeperson eller liknende følger med.