Noen legefirmaer tilbyr nå konsultasjoner på video og nett. Slik folketrygdloven § 8-7 er utformet i dag, er det ikke anledning til å sykmelde en pasient basert på noe annet enn personlig oppmøte og undersøkelse.

Video- og nettkontakt med pasienten, også kalt e-konsultasjon, er likestilt med telefonkontakt. Derfor vil en sykmelding herfra som hovedregel ikke bli godkjent som dokumentasjon for arbeidsuførhet. Det samme gjelder andre legeerklæringer som utstedes for at NAV skal vurdere retten til en ytelse fra folketrygden.

Unntak hvis pasienten er forhindret fra å møte opp

Det er bare i unntakstilfeller at NAV kan godta en sykmelding fra en e-konsultasjon, for eksempel når pasienten har vært forhindret fra å oppsøke lege.  Forutsetningen er at e-konsultasjonen blir fulgt opp av en personlig undersøkelse innen få dager eller så snart som mulig. Legen må finne det tilstrekkelig godtgjort at pasienten var arbeidsufør fra tidspunktet for e-konsultasjonen.