Det innebærer å

  • vurdere pasientens funksjonsevne på tross av sykdom
  • vurdere gradert - det vil si delvis - sykmelding før full sykmelding
  • motivere, stimulere og gi pasienten trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når det er medisinsk forsvarlig
  • vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig
  • delta på dialogmøter hvis du blir innkalt
  • uttale deg innenfor taushetspliktens rammer

Har du den nye, digitale sykmeldingen benyttes en gjennomgående «ordinær» sykmelding i hele sykmeldingsperioden, unntatt der du sykmelder en pasient i inntil 16 dager ved noen infeksjonsdiagnoser (forenklet sykmelding).

Milepæler for sykmeldende behandler:

4 uker – Oppfølgingsplan

Hvis arbeidsgiver har sendt oppfølgingsplanen elektronisk via NAVs systemer, vil du kunne motta denne i ditt EPJ-system.

7 uker – Dialogmøte 1

Dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det, vil du få innkalling til dialogmøte i regi av arbeidsgiver.

8 uker – Aktivitetskravet

Hvis sykmeldingen passerer 8 uker og din pasient fortsatt skal være 100 prosent sykmeldt, må det være tungtveiende medisinske grunner som hindrer arbeidsrelatert aktivitet. Du må da gi en nærmere vurdering av muligheter og begrensninger samt en bredere medisinsk vurdering som grunnlag for eventuell videre oppfølging. Dette kommer opp som utdypende spørsmål i den nye sykmeldingen. Ved arbeidsmessige årsaker er det arbeidsgiver som må dokumentere dette overfor NAV.

12 uker – Endring til sykdomsdiagnose?

Hvis det er oppgitt en symptomsdiagnose som sykmeldingsgrunn, blir du i den nye sykmeldingen spurt om det er mulig å endre til en sykdomsdiagnose (subjektive symptomer og mistanke om sykdom kan imidlertid være sykmeldingsgrunn).

17 uker – Før dialogmøte 2

I den nye sykmeldingen blir du bedt om å gi en bredere medisinsk og arbeidsrelatert vurdering. NAV bruker disse opplysningene i vurderingen av om dialogmøte 2 skal avholdes, og om det er aktuelt å innkalle deg.

26 uker – Dialogmøte 2

Eventuell innkalling fra NAV kan nå komme som elektronisk dialogmelding til ditt EPJsystem. Du kan svare på innkallingen med dialogmelding..Du, arbeidstaker, arbeidsgiver eller NAV kan be om et dialogmøte 3 ved behov.

39 uker – Arbeidsmuligheter, tiltak, ytelser?

Sykepengeåret nærmer seg nå slutten. I den nye sykmeldingen blir du bedt om å gi utdypende helseopplysninger. Du blir også spurt om det er mulig å endre en symptomdiagnose til en sykdomsdiagnose. Den sykmeldte får et informasjonsbrev fra NAV om sykepengeårets slutt samt tilbud om samtale.

52 uker – Sykepengene opphører

Les mer om hvem som gjør hva i sykefraværsarbeidet