Før uføretrygd kan innvilges må det være gjennomført hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak med sikte på å bedre inntektsevnen.

Hva menes med hensiktsmessig behandling?

Den medisinske oppfølgingen og behandlingenmå ha tatt sikte på å bedre inntektsevnen, og den må være gjennomført. Det er viktig å skille mellom behandling som kan bedre inntektsevnen og vedlikeholdsbehandling som «bare» bedrer livskvaliteten eller hindrer forverring av helsetilstanden.

  • Med behandling menes helsetjenestens relevante og tilgjengelige utrednings- og behandlingsmuligheter for den aktuelle sykdommen.  Sykdommen og den nedsatte funksjonsevnen som den har medført, skal være behandlet på den måten og i det omfanget som anses ”hensiktsmessig” – ut fra en individuell vurdering av den aktuelle pasienten og hans lidelse.
  • Dersom det fortsatt foregår behandling eller videre behandling med sikte på å bedre inntektsevnen er      planlagt, vil kravet til gjennomgått behandling ikke være oppfylt.
  • Har pasienten flere lidelser, må du vurdere den samlede helsetilstanden og muligheten for at behandling for alle lidelsene kan bedre inntektsevnen. Behandling av en lidelse som ikke har betydning for inntektsmulighetene, er ikke relevant i denne sammenheng.

Hva menes med individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak?

Med individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak menes tiltak for å øke inntektsevnen og hjelpe pasienten til å skaffe seg eller beholde lønnet arbeid. Dette omfatter både bedriftsinterne tiltak og tiltak gjennom NAV.

Unntaksvis kan kravet om at arbeidsrettede tiltak skal være forsøkt, fravikes. NAV vurderer de samlede medisinske opplysningene, sammenholder dem med opplysninger om funksjonsevnen og avgjør om det foreligger åpenbare grunner for å unnlate arbeidsrettede tiltak. Det vesentlige er hva den enkelte kan gjøre på tross av helsemessige begrensninger.

Diagnosen alene vil sjelden være tilstrekkelig for å kunne ta stilling til hvorvidt det foreligger åpenbare grunner som kan gi unntak. 

Pasienter som motsetter seg behandling eller arbeidsrettede tiltak

Hvis en som søker om uføretrygd uten rimelig grunn nekter å gjennomføre behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak, kan NAV avslå søknaden.

Dersom en pasient opplever den mest hensiktsmessige medisinske behandlingen som særlig belastende og/eller risikofylt og motsetter seg den, vil NAV vurdere hvor omfattende motforestillingene er. Motforestillingene og bakgrunnen for disse må dokumenteres. Ut fra en konkret vurdering vil for eksempel motforestilling mot en usikker, omfattende operasjon kunne godtas.

Videre kan en pasient for eksempel hevde at han er for syk til å gjennomføre arbeidsrettede tiltak. Dersom dokumentasjon underbygger dette, kan det foreligge grunner for unntak.