Helseopplysninger/Legeerklæring

Det NAV spør om kan gjelde enten Legeerklæring ved arbeidsuførhet, spesifikke spørsmål via dialogmelding eller eventuelt brev.

For at NAV skal kunne behandle en søknad om uføretrygd må det foreligge tilstrekkelig og oppdatert medisinsk dokumentasjon som gir informasjon om pasientens diagnose, funksjonsevne og mulighet for å være i inntektsgivende arbeid.

Noen sykdomstilstander kan være medisinsk uklare. I slike tilfeller vil det være spesielt viktig at du gir en fyldig og utdypende beskrivelse og vurdering av hvordan helsetilstanden innvirker på funksjonsevnen og muligheten for å være i arbeid.

Helsesituasjonen må ses i relasjon til pasientens arbeidssituasjon. Det forventes ikke at du har konkret kjennskap til hele arbeidslivet. Imidlertid er det viktig at du kan si noe om pasientens helsemessige begrensninger og muligheter i sitt eget arbeid, og eventuelt med tanke på alternativt arbeid eller yrke.

Her er noen sentrale, men ikke uttømmende, elementer som NAV trenger dine beskrivelser av:

  • Oppgi medisinsk diagnose for den sykdommen/skaden/lytet som forårsaker funksjonstapet. Diagnosen alene er ikke avgjørende. Det som har betydning er hvordan sykdommen innvirker på muligheten for å være i inntektsgivende arbeid.
  • Beskriv den medisinske lidelsen som har ført til funksjonstap av en slik art og i et slikt omfang at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen, slik at sammenhengen framgår.
  • Oppgi fra hvilket tidspunkt du anser at pasientens inntektsevne har vært varig nedsatt på grunn av sykdom/skade.
  • Beskriv utviklingen i pasientens sykdomsbilde, fra sykdommen oppsto og fram til i dag. Konsentrer opplysningene til det som er relevant for denne sykdommen.
  • Gjør rede for hvilken form for medisinsk utredning og behandling pasienten har gjennomført, hvor lenge den har vært forsøkt og hvilke resultater den har gitt. Likeledes om pasienten er henvist til ny medisinsk behandling/utredning, eventuelt om videre behandling eller annen behandling kan tenkes å føre til bedring av pasientens inntektsevne.
  • Gi opplysninger fra utredning/behandling dersom pasienten har vært hos spesialist.
  • Hvis det ikke finnes andre behandlingsmuligheter, er det en fordel om du forklarer dette.
  • Underbygg hvilke muligheter og begrensninger pasienten har i utførelsen av forskjellige oppgaver i din vurdering av funksjonsevne. Beskriv konkret hvordan vedkommende greier å utføre ulike typer oppgaver og gjøremål i tidligere arbeid og eventuelt annet arbeid, arbeidsrettede tiltak, samt i dagliglivet i form av husarbeid, omsorgsoppgaver, fritidsaktiviteter, osv. Fortell også hvordan du antar at pasientens funksjonsevne kan bli på sikt.
  • Din vurdering av funksjonsevnen vil inngå som en sentral del i NAVs arbeidsevnevurdering. NAV vil også legge vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter ved sin vurdering av hvor mye inntektsevnen er nedsatt.

Vær oppmerksom på at du ikke skal konkludere med om vilkår er oppfylt eller ikke, heller ikke anbefale eller fraråde en konkret ytelse. Det ville være uheldig, både fordi det kan gi pasienten inntrykk av at saken er avgjort, og det kan gi forhåpninger som senere viser seg ikke kan innfris.

Du bidrar med medisinskfaglige opplysninger og vurderinger knyttet til sykdom, skade eller lyte. NAV vurderer dine innspill sammen med andre faktorer opp mot folketrygdens regelverk og avgjør om pasienten har rett til uføretrygd. Det er NAV som tar beslutningen, fatter vedtaket og formidler dette til søkeren.

HUSK:
Når du sender legeerklæring og medisinske opplysninger til NAV, er det viktig at du vurderer hva du mener er relevante for den aktuelle søknaden, slik at ikke opplysninger om tredjeperson eller lignende følger med.