Statistikken presenteres som pdf-filer og excel-regneark. Noen av regnearkene kan være store slik at man må bruke rullegardin. Vi har låst de øverste cellene slik at man hele tiden kan se tabelloverskrifter.

Oppdatering

Statistikk over helt ledig oppdateres en gang per kvartal, mens statistikken over registrerte sysselsatte oppdateres en gang i året. Det er normalt 2-3 måneders produksjonstid på statistikken over helt ledige som presenteres her. Produksjonstiden på sysslesettingsstatistikken er ½ -1 år.

Vi presenterer:

Arbeidsledighet

Tall over arbeidsledige, antall og i prosent av arbeidsstyrken. Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken gir informasjon om hvor stor ledigheten er innenfor en utdanningsgruppe sammenlignet med andre utdanningsgrupper. Endringstallene viser hvordan utviklingen har vært det siste året.

Statistikken finnes for alder over og under 30 år, kjønn og fylker.

Sysselsetting

Tall over antall sysselsatte. Denne statistikken viser hvor mange som er sysselsatt innenfor de ulike utdanningsfeltene. Vi presenterer også kjønnsfordelingen blant de sysselsatte innenfor de ulike utdanningsfeltene.

Fylkesoversikten viser hvor stor andel av de sysselsatte i fylkene som jobber innenfor de ulike utdanningsfeltene. Her kan man sammenligne situasjonen mellom fylkene.

Gjennomsnittsalder

Det presenteres en enkel tabell for gjennomsnittsalderen blant de sysselsatte innenfor de ulike utdanningsfeltene. En høy gjennomsnittsalder kan indikere at det i årene som kommer vil være et stort behov for å erstatte personer som i dag er sysselsatt innenfor utdanningsfeltet.

Hvor jobber de?

I Hvor jobber de? viser vi oversikter over hvilke næringsområder de ulike utdanningsgruppene jobber innenfor. Dette gir informasjon om hvilke deler av det offentlige og private næringslivet som ofte ansetter personer med de ulike utdanningene.

Litt om framtidens arbeidsmarked

Her gis det en beskrivelse av forventet utvikling på arbeidsmarkedet i årene fremover.

Dokumentasjon

Under dokumentasjon gir vi en beskrivelse av datagrunnlaget statistikken bygger på. Utdanningsgrupperingen som er benyttet blir dokumentert nærmere.

Andre kilder

I tillegg til informasjon om utdanning som ligger på disse sidene utarbeider NAV statistikk over antall registrerte ledige, antall ledige stillinger fordelt på yrker i våre månedlige statistikkpublikasjoner.

Hvert år offentliggjøres resultater fra NAVs bedriftsundersøkelse i Rapport om arbeidsmarkedet. Resultatene fra denne undersøkelsen viser blant annet hva slags yrker bedriftene oppfatter at de har mangel innenfor.

Statistisk sentralbyrå offentliggjør også mye statistikk om yrker og utdanning.

En aktuell kilde for opplysninger om situasjonen for nyutdannede på arbeidsmarkedet er kandidatundersøkelsen til NIFU/STEP.