Hvem kan få stønad til enslig mor/far?

Du må fylle vilkårene under for å ha rett til stønad som enslig mor eller far:

 • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de tre siste årene.
 • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
 • Du må være ugift, skilt eller separert.
 • Du må være alene om omsorgen for barnet.
 • Du må ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.
 • Du må ikke ha samboer.
 • Du anses ikke som enslig mor eller far hvis du mottar, eller tidligere har mottatt stønad, til enslig mor eller far og får et nytt barn med samme partner.

Det kan gis unntak fra noen av vilkårene. Les mer om regelverket og vilkårene for stønad til enslig mor eller far, eller kontakt NAV på telefon 55 55 33 33 for mer informasjon.

Finn ut hva du kan ha rett til

I veiviseren kan du svare på noen spørsmål om situasjonen din, og finne ut om du kan ha rett til overgangsstønad, stønad til barnetilsyn eller stønad til skolepenger:

Gå til veiviseren 

Hva kan du få?

Det er flere stønader som er aktuelle for deg som er enslig mor eller far.

 • Du kan få overgangsstønad dersom du ikke har mulighet til å forsørge deg selv på grunn av omsorg for barnet.
 • Du kan få stønad til barnetilsyn for å dekke deler av kostnader til barnetilsyn på grunn av arbeid.
 • Du kan få tilleggsstønader og eventuelt stønad til skolepenger hvis du gjennomfører nødvendig og hensiktsmessig utdanning.
 • Du kan få tilleggsstønader hvis du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, eller hvis du må flytte for å komme i arbeid.

Du kan også ha rett til utvidet barnetrygd hvis du bor alene med barn. Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med.

Hvordan søker du?

Du må søke om stønad til enslig mor/far. Du søker på Skjema "Søknad om overgangsstønad, stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid og stønad til skolepenger". Når du har valgt skjema, vil du se hva slags dokumentasjon og vedlegg som du må legge ved søknaden.

Du må fylle ut alle nødvendige punkter i skjemaet og legge ved all nødvendig dokumentasjon.Du får skriftlig vedtak når søknaden er behandlet. Se saksbehandlingstider i ditt fylke.

Du kan alltid ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 hvis du ønsker mer informasjon og veiledning, og/eller hjelp til å fylle ut skjemaet.

Søker du om tilleggsstønader fordi du er i utdanning, er arbeidssøker eller må flytte for å komme i arbeid må du sende digital søknad på nav.no.

Meld fra om endringer

Hvis det skjer endringer som har betydning for din stønad som enslig forsørger, må du straks melde fra til NAV. Du må for eksempel melde fra hvis

 • arbeidsinntekten din endrer seg
 • arbeidssituasjonen din endrer seg
 • du ikke lenger er arbeidssøker
 • du avbryter utdanningen
 • du inngår samboerskap, partnerskap, eller gifter deg
 • du venter nytt barn
 • samværsavtalen endres
 • du skal oppholde deg i utlandet
 • du flytter

Se også Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter.