Stønad kan etter søknad gis under utenlandsopphold dersom

  • utenlandsoppholdet ikke er ment å vare mer enn 6 uker eller
  • utenlandsoppholdet skyldes arbeid for norsk arbeidsgiver.

Du har plikt til å melde fra til NAV hvis du flytter til eller skal oppholde deg midlertidig i utlandet.