Det er uten betydning om det er avtalt at en annen kvinne skal overta den faktiske omsorgen for barnet etter fødselen. En avtale om å føde et barn for en annen kvinne er ikke bindende etter norsk rett. Overføring av morskapet kan kun skje ved adopsjon etter fødselen.

Det offentlige har ansvaret for å klargjøre hvem som er mor til et barn i tilfeller hvor dette ikke er kjent. Ansvaret er begrenset til å gjelde barn som er eller skal registreres i Norge og hvor minst en av foreldrene var bosatt i Norge da barnet ble født. Det offentlige har også ansvar for klarlegging og registrering av morskapet etter begjæring fra barn over 18 år.  Det er folkeregistermyndigheten, NAV og eventuelt domstolene som ivaretar dette ansvaret. NAV vil innhente forklaring fra de berørte parter og søke å få dokumentert hvem som er barnets mor. Det er folkeregistermyndigheten som tar stilling til om dokumentasjonen er tilstrekkelig til at morskap kan registreres. I saker hvor faktum er uklart har NAV myndighet til å reise sak om morskap for retten.