Når regnes du som arbeidssøker?

Du regnes som arbeidssøker når du har registrert deg hos NAV som arbeidssøker for å få bistand til å søke jobb.

Reglene her gjelder ikke hvis du

 • er permittert
 • er tiltaksdeltaker eller du har fått tilbud om tiltak
 • etablerer egen virksomhet
 • mottar forskutterte dagpenger ved konkurs

Hva skjer med rettighetene i folketrygden når du søker arbeid i et annet EØS-land?

Hvis du er omfattet av EØS-avtalen, er helt arbeidsledig, har mottatt dagpenger i minst fire uker i løpet av de siste 12 ukene før avreise og får innvilget attest PD U2 fra Norge, kan du ta med deg dagpengene til et annet EØS-land mens du søker arbeid der. Du opprettholder i denne perioden ditt medlemskap i folketrygden.

Hvis du ikke får arbeid i løpet av tre måneder opphører retten din til dagpenger fra Norge. Dette får konsekvenser for medlemskapet i folketrygden.

 • Oppholder du deg lenger i utlandet uten arbeidsinntekt er du fortsatt medlem i folketrygden kun hvis du skal hjem til Norge før det har gått 12 måneder.
 • Hvis du blir i utlandet for å søke arbeid på egen hånd fordi du vil bo i landet i mer enn 12 måneder,  opphører medlemskapet ditt til folketrygden når utbetaling av dagpenger opphører.
 • Når du får arbeid i utlandet opphører medlemskapet ditt i folketrygden, også før det har gått 12 måneder.
 • Når du får arbeid i et annet EØS-land skal du være dekket av lovgivningen  i landet du arbeider.

Slik søker du jobb i utlandet

EURES-tjenesten i NAV kan gi deg informasjon og nyttige tips til hvordan du kan søke jobb i utlandet og hva som skjer hvis du ikke får jobb.

Konsekvenser av ikke å være medlem i folketrygden

Når du ikke er medlem i folketrygden, har du ingen rettigheter etter folketrygdloven. Det betyr at du heller ikke skal betale trygdeavgift. De viktigste konsekvenser du bør kjenne til:

 • Folketrygden dekker ikke de medisinske utgiftene du måtte ha i utlandet.
 • Du opptjener ikke pensjonsrettigheter/pensjonspoeng etter folketrygdloven i perioden du er i utlandet.
 • Du får ikke automatisk rett til utbetaling av løpende ytelser.

Når du er medlem i en trygdeordning i et annet EØS-land

 • må du ta med deg helsetrygdkortet når du skal på ferie i Norge. Dette gir rett til dekning av medisinske utgifter etter folketrygdloven når du trenger nødvendig medisinsk behandling
 • vil du få opptjening av pensjonsrettigheter etter reglene i dette landet. Du kan ved ufør-, eller alderspensjon søke om pensjon fra Norge for den perioden du har opptjening, før du reiste til utlandet

Hva kan du gjøre for å fortsatt være medlem i folketrygden når du søker arbeid i et EØS-land?

Når du har fått godkjent attest PD U2 er du medlem i folketrygden så lenge du søker arbeid i et EØS- land. Medlemskapet opphører den dagen du begynner å arbeide i et annet
land enn Norge. Du skal deretter være medlem i trygdeordningen i arbeidslandet.
Du kan ta med deg helsetrygdkortet fra Norge.

Dekning av medisinske utgifter

Dersom du er arbeidssøker i et annet EØS-land og har rett til dagpenger, kan du ved sykdom reise til Norge for behandling og få dekket utgiftene på lik linje med ande bosatte. Folketrygden dekker imidlertid ikke reiseutgifter.

Dette er utgifter som først og fremst gjelder behandling hos lege, i sykehus og utgifter til medisiner.

Du får dekket utgifter etter reglene i oppholdslandet.

Hva koster det?

Du skal betale trygdeavgift til folketrygden. Utbetaling av dagpengene er netto og trygdeavgiften skal betales sammen med skatten.

Rett til ulike ytelser fra NAV

Dersom du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.