Du regnes som arbeidstaker selv om du jobber frivillig for en humanitær organisasjon. Dette gjelder når du mottar lønn eller annen kompensasjon som dekker kost, losji eller andre utgifter.

Når du arbeider for en frivillig eller humanitær organisasjon med ordinære betingelser, gjelder samme regler som for arbeidstakere.

Hva skjer når du begynner i frivillig arbeid i utlandet?

Du er medlem i folketrygden

  • når du skal oppholde deg i utlandet i mindre enn 12 måneder og
  • ikke har noen form for lønn eller annen lønnskompensasjon

Du mister medlemskapet ditt i folketrygden den første dagen i utlandet

  • når du skal være i utlandet i mer enn 12 måneder eller
  • har en form for lønn eller annen lønnskompensasjon

Konsekvenser når du ikke er medlem

Er du ikke medlem av folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter hvis du blir syk. Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no.

Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter.

Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet?

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Det forutsetter at du har vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

Du skal betale trygdeavgift. Verdien av gratis kost og/eller losji legges til grunn som inntekt for avgiftsberegningen, sammen med annen inntekt. Hvor mye du skal betale i avgift er avhengig om du er medlem i helsedelen, pensjonsdelen eller begge deler.

Rett til ulike ytelser fra NAV

Dersom du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Slik finner du jobb