Bolig

Bostøtte, midlertidig botilbud, varig bolig, leie kommunal bolig.

Bostøtte (husbanken.no)

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Midlertidig botilbud (nødssituasjon)

NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Leie kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

Hjelp fra NAV til å skaffe varig bolig

Hvis du er i en situasjon som gjør at du ikke klarer å ivareta interessene dine på boligmarkedet, skal NAV-kontoret medvirke til å skaffe en bolig.