Det kan vise seg som vansker med hukommelse, konsentrasjon, språk, oppmerksomhet, planlegging og/eller initiering, impulskontroll, rom/retningsforståelse og utholdenhet. Personer som har kognitive vansker er en sammensatt gruppe. Det kan imidlertid være en del følger som er generelle og som kan ha stor betydning i møte med personen og for personens arbeidsevne.

Eksempler på tilstander som kan påvirke hjernens funksjon.

 • brudd på hodeskallen
 • epilepsi
 • hjernebetennelse (encefalitt)
 • hjernehinnebetennelse (meningitt)
 • hjernerystelse (commotio cerebri)
 • hjerneskade (encefalopati)
 • hjerneslag
 • hjernesvulst
 • knusing av hjernevev (contusio cerebri)
 • løsemiddelskade
 • multippel sklerose
 • oksygenmangel/-stans (anoksi)

For øvrig kan man også være oppmerksom på:

 • slag mot hodet som har ført til bevisstløshet
 • koma/komatøs
 • hukommelsestap (amnesi)
 • spesial-/tilrettelagt undervisning (PPT)
 • funn på EEG
 • funn på CT og MR

Tips og råd

Hukommelsesvansker
Mange kan ha problemer med å huske avtaler og informasjon som blir gitt og bør få dette skriftlig i tillegg til muntlig. Påminnelser om avtaler kan med fordel gis.

Nedsatt tempo/effektivitet
Mange trenger lengre tid på å oppfatte, bearbeide og reagere på informasjon. Personen må derfor få ekstra med tid i samtaler, ved gjennomførelse av arbeidsoppgaver, utfylling av skjema og liknende.

Redusert utholdenhet
Mange opplever at de blir raskere slitne og at de ikke har så stor arbeidskapasitet som tidligere. Det kan være nødvendig å arbeide i redusert stilling.

Samtaler bør ikke vare lenge og det bør ikke være mange tilstede. For enkelte kan det ofte være problemer med å gjøre avtaler eller å starte i arbeid tidlig på morgenen.

Redusert evne til planlegging og strukturering
Mange opplever redusert evne til å kunne planlegge og å iverksette handlinger. Situasjoner som er ustrukturerte og som krever at man må forholde seg til flere oppgaver samtidig, kan være spesielt vanskelig.

Manglende forståelse og innsikt
Det kan for enkelte være vanskelig å innse betydningen av og konsekvensene av de kognitive funksjonsutfall som skaden eller dysfunksjonen gir i forhold til hverdagsliv, skole og arbeid. I samtaler er det en fordel om arbeidsgiver og kolleger er mest mulig strukturerte, for eksempel gi kort og oversiktlig informasjon. Det er viktig å være klar over at selv om personen vet hva som skal gjøres og sier seg villig til å gjøre det, kan det likevel være vanskelig å utføre det (initieringsvansker).