Bruker og byggherre

I boligsaker benyttes begrepene bruker og byggherre. Bruker er den som bor i og bruker boligen. Benevningen bruker er valgt fordi den gir en tydeligere beskrivelse av rollen enn andre begrep som blir benyttet i sammenheng med saksbehandling, som for eksempel søker eller kunde.

Byggherre er den som eier boligen og som er juridisk og økonomisk ansvarlig for alt som gjøres med boligen. For å kunne foreta en riktig avgjørelse er det viktig at fagfolk/boligrådgiver informerer godt om ulike løsningsmuligheter og hvilke konsekvenser de ulike løsningene gir.

Kommunen

Det er opp til den enkelte kommune å avgjøre hvordan boligrådgivningstjenesten skal organiseres. Kommunen har ansvar for å sørge for formidling av hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte bruker. Tradisjonelt er det ergoterapeuter og fysioterapeuter som jobber med formidling av hjelpemidler og tilrettelegging av miljø. Det er viktig at de samarbeider med andre instanser i kommunen som har kunnskap om bygningsmessige forhold. Løsningenes bygningsmessige, tilgjengelighetsmessige og økonomiske konsekvenser må sees i sammenheng.

Dersom fagfolkene i kommunen trenger hjelp, kan de samarbeide med for eksempel hjelpemiddelsentralen, Husbankens regionkontor og/eller privatpraktiserende arkitekter for å finne en løsning. Før kommunen ber om hjelp, skal en grunnleggende behovskartlegging og vurdering være foretatt.

Hjelpemiddelsentralen

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler i sitt fylke og fungerer som en andrelinjetjeneste. Fagpersoner på hjelpemiddelsentralen har kunnskap om funksjonshemninger, brukerbehov og boligtilrettelegging, og kan gi råd i valg av funksjonelle løsninger og tilpasse ulike hjelpemidler til bruk i og utenfor boligen. Det skjer i nært samarbeid med fagpersoner i den enkelte kommune som er ansvarlig for hjelpemiddelformidlingen på stedet.

Fagpersonene kan bidra i enkeltsaker som kan inkludere hjemmebesøk, og bistå ved planlegging av nye bygg, omsorgsboliger og rehabiliteringsprosjekter der tilgjenglighet for personer med nedsatt funksjonsevne er viktig.

Husbanken

Husbanken (www.husbanken.no) er en viktig samarbeidspartner for kommunen i tilpassingssaker. De kan bidra med råd og veiledning for boligrådgivningstjenesten i kommunen. Husbanken har tilskuddsordninger i tillegg til de tilskuddsordningene som kommunene allerede disponerer.

Husbanken er også en viktig samarbeidspartner for NAV. Husbanken disponerer økonomiske virkemidler, bistår med informasjon, rådgiving og kompetanseoppbygging. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Husbanken. Den inneholder blant annet et mål om at virksomhetene skal fremstå som samlet utad og at tjenestene skal koordineres og videreutvikles.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

DiBK (www.dibk.no) forvalter regler og veiledere til bygningsregelverket i plan- og bygningsloven. Her finnes byggeteknisk forskrift og TEK 17 som er forskriftene og tekniske krav til byggverk som trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig.