Hvem kan få dekket ekstrautgifter for å gå på folkehøyskole?

Hvis du har vansker med å lage mat, kommunisere, ivareta personlig hygiene eller andre hverdagslige aktiviteter, kan du få dekket utgifter som overstiger de ordinære utgiftene ved folkehøyskolen. Opplæringen som du får på folkehøyskolen må være nødvendig for at du skal bli mer selvhjulpen.

Hva dekker folketrygden?

Du må selv betale de ordinære bo- og oppholdsutgiftene. Du kan få dekket utgifter som overstiger dette. 

Du kan vanligvis få stønad til folkehøyskole i ett år. I spesielle tilfeller kan du få stønad i to år. Det andre året dekkes kun hvis du ikke har gjennomført det første året som forventet.

Uføretrygd blir utbetalt som vanlig når du er på folkehøyskolen. Hjelpestønad kan bli avkortet.
Reiseutgifter ved skoleårets begynnelse og slutt kan dekkes. Utgifter til hjemreise dekkes ikke. Les mer om dekning av reiseutgifter.

Hvordan søker du?

Du eller dine foresatte må søke. Bruk søknadsskjema NAV 10-07.18.

Du må legge ved en uttalelse eller vurdering av behovet fra lege, pp-tjeneste eller en annen fagperson.

Du må også legge ved en vurdering fra folkehøgskolen med et begrunnet kostnadsoverslag over ekstrautgiftene som NAV skal dekke.