Når skal det meldes?

Situasjoner som nevnt over skal meldes snarest.

Hvem gjør hva?

  • Bruker sørger for å begrense skaden, sikrer og tar vare på emballasje og utstyr, noterer hva som hendte og melder snarest til kommunen eller hjelpemiddelsentralen.
  • Kommunen kontakter hjelpemiddelsentralen og gir nødvendige opplysninger om hva som har skjedd og med hvilket utstyr.
  • Hjelpemiddelsentralen melder om hendelsen til Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
  • DSB melder ulykker og hendelser med løfteinnretninger videre til Direktoratet for Byggkvalitet, som beskrevet i TEK10 $16-1 bokstav d.

Ved dødsfall som har sammenheng med elektromedisinsk utstyr (se faktaboks) skal kommunen varsle DSB på telefon 33 41 25 00 senest påfølgende virkedag.

Hva skal meldingen inneholde?

  • Navn på hjelpemiddel og hjelpemiddelnummer
  • Produktets serienummer
  • Sted hvor hjelpemidlet befinner seg
  • Opplysninger om hendelsen og sannsynlig årsak

Hva gjør du med hjelpemidlet?

  • Tas ut av bruk og merkes med "Uhell"
  • Leveres eventuelt til NAV Hjelpemiddelsentral