For å finne ut om du har fått utbetalt riktig AFP i det aktuelle kalenderåret, må NAV se om det er forskjell mellom inntekten du oppga å skulle ha og den inntekten du faktisk har hatt. Har du hatt høyere eller lavere inntekt enn det du tidligere har oppgitt til NAV, vil AFP-pensjonen din blir omregnet på grunnlag av inntekten som er fastsatt ved fastsettingen.

Etteroppgjøret blir gjort hvert år, vanligvis i november/desember, når fastsettingen (tidligere ligning) foreligger. Alle som mottar AFP får tilsendt brev med informasjon om resultatet av etteroppgjøret.

Hvis det viser seg at du har fått utbetalt for mye AFP, får du tilsendt et varsel. Hvis AFP er riktig utbetalt får du vedtak. Hvis det er utbetalt for lite AFP skal du ha etterbetalt pensjon og får da vedtak om dette.

NAV gjør etteroppgjør for deg som er under 65 år og mottar avtalefestet pensjon fra AFP-ordningen i statlig sektor.

Statens pensjonskasse overtar administrasjonen av AFP i statlig sektor fra fylte 65 år, og gjør etteroppgjøret fra og med det året du fyller 65 år.

I kommunal sektor er det AFP-leverandøren din som beregner etteroppgjøret.

Mer om AFP-etteroppgjøret

Etteroppgjøret kan sammenlignes med et skatteoppgjør. Det er en kontroll av din forventede inntekt forrige år, som var grunnlaget for utbetalingen av AFP. Når likningen for fjoråret er klar, sjekker NAV din forventede inntekt opp mot opplysningene fra Skattedirektoratet. Hvis avviket er større enn toleransebeløpet på 15 000 kroner mellom det du har oppgitt som forventet inntekt og din faktiske inntekt, skal AFP-pensjonen din regnes om.

Tjente du mindre enn forventet, vil du få etterbetalt pensjon. Tjente du mer enn forventet, har du fått for mye utbetalt i pensjon og du må betale tilbake. Du vil normalt få trekk i dine kommende månedlige pensjonsutbetalinger. Du kan også avtale andre tilbakebetalingsformer.

Opplysningene om din pensjonsgivende inntekt som NAV får fra Skatteetaten sier ikke noe om hvor stor del av inntekten som ble tjent før eller etter du tok ut AFP. Pensjonsgivende inntekt fra arbeid eller virksomhet før du begynte å ta ut AFP skal holdes utenfor etteroppgjøret. Hvis du mener etteroppgjøret ikke stemmer, kan du sende dokumentasjon på når inntekten er opptjent.

Vi gjør oppmerksom på at din pensjonsgivende inntekt fastsettes av Skatteetaten. Har du spørsmål om din pensjonsgivende inntekt som er blitt lagt til grunn i etteroppgjøret, må du derfor kontakte Skatteetaten.

Mer om inntekter som ikke skal inngå i etteroppgjøret

Inntekt fra arbeid eller virksomhet som du har opptjent før ditt første uttak av AFP, skal holdes utenfor etteroppgjøret. Dette gjelder også hvis inntekten er utbetalt etter at du tok ut AFP. Med første uttak menes første gang du tok ut AFP, uavhengig av om du har tatt ut gradert eller hel pensjon. Inntekt du har opptjent etter at din AFP opphørte, for eksempel i forbindelse med overgang til alderspensjon, skal også holdes utenfor etteroppgjøret.

Eksempler på inntekter som du kan kreve at holdes utenfor etteroppgjøret:

  • feriepenger som er opptjent før første uttak av AFP
  • lønn eller honorar fra arbeid eller virksomhet før første uttak av AFP
  • royalty eller bonus fra arbeid eller virksomhet før første uttak av AFP
  • eierinntekt fra aksjeselskap som du ikke lenger er aktiv eier i

Når du får brev om etteroppgjør

Hvis du ser at det er tatt med inntekter i brevet som du mener skal holdes utenfor etteroppgjøret, eller du mener fordelingen av inntekt opptjent før og etter uttak av AFP ikke er korrekt, må du fylle ut skjemaet «Skjema for tilbakemelding til NAV om inntekt som skal holdes utenfor etteroppgjøret for avtalefestet pensjon (AFP) - NAV 62-03.01».

Nærmere informasjon om dokumentasjonen som skal legges ved skjemaet, finner du på side 1 i skjemaet.

Først når vi har mottatt dokumentasjon fra deg, kan vi avgjøre om etteroppgjøret skal endres. Hvis du ikke sender inn dokumentasjon, beregner vi etteroppgjøret endelig ut fra grunnlaget i brevet NAV har sendt deg. Frist for innsending av dokumentasjon er satt til 4 uker fra du mottar brevet.

Dokumentasjonen på inntektsopplysningene skal sendes per post til:

NAV Pensjon
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo

Har du andre spørsmål om etteroppgjøret for avtalefestet pensjon kan du ta kontakt med NAV Kontaktsenter Pensjon på 55 55 33 34.