Hvis du er usikker på om dette gjelder deg, kan du ta kontakt med tjenestepensjonsordningen din.

Hvis du vet at dette gjelder deg, må du følge stegene under slik at NAV kan sende deg riktig beregning av AFP (noen tjenestepensjonsordninger utfører også disse beregningene selv):

1. Logg inn i Din Pensjon, følg oppskriften og beregn AFP. Husk å lagre beregningen. Resultatet i denne beregningen er ikke riktig, men er grunnlaget for den manuelle beregningen NAV må gjøre.

2. Kontakt tjenestepensjonsordningen din og be om å få informasjonen NAV må ha for å beregne manuelt. Tjenestepensjonsordningen vet hvilken informasjon NAV må ha. Det er:

  • Om tjenestepensjonsordningen har utbetalt uførepensjon de 5 siste kalenderårene forut for året før uttak av AFP, uten at det samtidig er utbetalt uførepensjon/uføretrygd fra NAV. (ja/nei)
  • Når pensjonsgrunnlaget for uførepensjon ble fastsatt; enten startdatoen eller datoen da uførepensjonen ble forhøyet. Det er datoen som gir det beste grunnlaget som NAV skal ha.
  • Fullt pensjonsgrunnlag ved den aktuelle datoen i forrige punkt.

3. Logg inn i «Ditt NAV», velg «Send beskjed til NAV» og be om å få en manuell beregning av AFP. Skriv inn opplysningene du fikk fra tjenestepensjonsordningen.

NAV vil sende deg et brev i posten med den manuelle beregningen innen 4 uker.